Institut für Statik und Dynamik Forschung Publikationen
A <prt>Loose</prt> <prt>Coupling</prt> <prt>Multiscale</prt> <prt>Approach</prt> for the <prt>Detailed</prt> <prt>Analysis</prt> of the <prt>Influence</prt> of <prt>Critical</prt> <prt>Areas</prt> on the <prt>Global</prt> <prt>Behaviour</prt> of <prt>Composite</prt> <prt>Structures</prt>

A Loose Coupling Multiscale Approach for the Detailed Analysis of the Influence of Critical Areas on the Global Behaviour of Composite Structures

Kategorien Artikel in Fachzeitschriften
Jahr 2012
Autorinnen/Autoren David Chrupalla, Janko Kreikemeier, Sina Berg, Luise Kärger, Mathias Doreille, Thomas Ludwig, Eelco L. Jansen, Raimund Rolfes, Alexander Kling
Veröffentlicht in Journal: Computers, Materials, & Continua. Band: 32. Seite(n): 159-176
Beschreibung

DOI 10.3970/cmc.2012.032.159