ForschungPublikationen
Material <prt>Modelling</prt> of <prt>Short</prt> <prt>Fiber</prt> <prt>Reinforced</prt> <prt>Thermoplastic</prt> for the <prt>FEA</prt> of a <prt>Clinching</prt> <prt>Test</prt>

Material Modelling of Short Fiber Reinforced Thermoplastic for the FEA of a Clinching Test

Kategorien Artikel in Fachzeitschriften
Jahr 2014
Autoren Bernd-Arno Behrens, Raimund Rolfes, Milan Vucetic, José Reinoso, Matthias Vogler, Nenad Grbic
Veröffentlicht in Journal: Procedia CIRP. Band: 18. Reihe: 18. Seite(n): 250-255
Beschreibung

DOI 10.1016/j.procir.2014.06.140