ForschungPublikationen
High-<prt>Performance</prt> 4-<prt>Node</prt> <prt>Shell</prt> <prt>Element</prt> with <prt>Piezoelectric</prt> <prt>Coupling</prt>

High-Performance 4-Node Shell Element with Piezoelectric Coupling

Kategorien Artikel in Fachzeitschriften
Jahr 2006
Autoren Robert Zem?ík, Raimund Rolfes, Michael Rose, Jan Tessmer
Veröffentlicht in Journal: Mechanics of Advanced Materials and Structures. Band: 13. Seite(n): 393-401
Beschreibung

DOI 10.1080/15376490600777657