ForschungPublikationen
Efficient <prt>Transverse</prt> <prt>Stress</prt> <prt>Calculation</prt> and <prt>Failure</prt> <prt>Prediction</prt> in <prt>Arbitrarily</prt> <prt>Curved</prt> <prt>Shell</prt> <prt>Structures</prt> <prt>Using</prt> <prt>TRAVEST</prt>

Efficient Transverse Stress Calculation and Failure Prediction in Arbitrarily Curved Shell Structures Using TRAVEST

Kategorien Konferenzbeiträge
Jahr 2002
Autoren Ph. Nolden, R. Rolfes, G. Kuhlmann
Veröffentlicht in Buchtitel: Proceedings of the MSC.Software 2002 Worldwide Aerospace Conference, 8.-10. April 2002. Address: Toulouse.
Beschreibung