Institut für Statik und Dynamik Forschung Publikationen
High <prt>Performance</prt> <prt>Tools</prt> for <prt>Failure</prt>, <prt>Damage</prt> <prt>Tolerance</prt> and <prt>Stability</prt> <prt>Analysis</prt> of <prt>Composite</prt> <prt>Structures</prt>

High Performance Tools for Failure, Damage Tolerance and Stability Analysis of Composite Structures

Kategorien Konferenzbeiträge
Jahr 2002
Autorinnen/Autoren R. Rolfes, J. Juhasz, J. Baaran, G. Kuhlmann, A. Kling, Ph. Nolden
Veröffentlicht in Editor: Mang, H.A. and Rammerstorfer, F.G. and Eberhardsteiner, J.. Address: Wien. Reihe: .
Beschreibung

ISBN 3-9501554-0-6
Weitere Informationen