ForschungPublikationen
High <prt>Performance</prt> <prt>Tools</prt> for <prt>Failure</prt>, <prt>Damage</prt> <prt>Tolerance</prt> and <prt>Stability</prt> <prt>Analysis</prt> of <prt>Composite</prt> <prt>Structures</prt>

High Performance Tools for Failure, Damage Tolerance and Stability Analysis of Composite Structures

Kategorien Konferenzbeiträge
Jahr 2002
Autoren R. Rolfes, J. Juhasz, J. Baaran, G. Kuhlmann, A. Kling, Ph. Nolden
Veröffentlicht in Editor: Mang, H.A. and Rammerstorfer, F.G. and Eberhardsteiner, J.. Address: Wien. Reihe: .
Beschreibung

ISBN 3-9501554-0-6
Weitere Informationen