ForschungPublikationen
Advances in <prt>Computational</prt> <prt>Stability</prt> <prt>Analysis</prt> of <prt>Thin</prt>-<prt>Walled</prt> <prt>Aerospace</prt> <prt>Structures</prt> <prt>Regarding</prt> <prt>Postbuckling</prt>, <prt>Robust</prt> <prt>Design</prt> and <prt>Dynamic</prt> <prt>Loading</prt>

Advances in Computational Stability Analysis of Thin-Walled Aerospace Structures Regarding Postbuckling, Robust Design and Dynamic Loading

Kategorien Konferenzbeiträge
Jahr 2004
Autoren R. Rolfes, C. Hühne, A. Kling, H. Temmen, B. Geier, H. Klein, J. Tessmer, R. Zimmermann
Veröffentlicht in Editor: Loughlan, J.. Address: Loughborough. Reihe: .
Beschreibung

ISBN 0 7503 1006 5