ForschungPublikationen
Stress <prt>Analysis</prt> of <prt>Laminated</prt> <prt>Structures</prt> from <prt>Fibre</prt>-<prt>Reinforced</prt> <prt>Composite</prt> <prt>Material</prt>

Stress Analysis of Laminated Structures from Fibre-Reinforced Composite Material

Kategorien Konferenzbeiträge
Jahr 2004
Autoren K. Rohwer, R. Rolfes
Veröffentlicht in Editor: Iyengar, N.G.R. and Kumar, A.. Address: Kanpur. Reihe: . Seite(n): 21-42
Beschreibung