ForschungPublikationen
High <prt>Performance</prt> 3D-<prt>Analysis</prt> of <prt>Thermo</prt>-<prt>Mechanically</prt> <prt>Loaded</prt> <prt>Composite</prt> <prt>Structures</prt>

High Performance 3D-Analysis of Thermo-Mechanically Loaded Composite Structures

Kategorien Artikel in Fachzeitschriften
Jahr 1999
Autoren R. Rolfes, J. Noack, M. Taeschner
Veröffentlicht in Journal: Composite Structures. Band: 46. Seite(n): 367-379
Beschreibung