ForschungPublikationen
Automated <prt>Modal</prt> <prt>Parameter</prt> <prt>Extraction</prt> and <prt>Statistical</prt> <prt>Analysis</prt> of the <prt>New</prt> <prt>Carquinez</prt> <prt>Bridge</prt> <prt>Response</prt> to <prt>Ambient</prt> <prt>Excitations</prt>

Automated Modal Parameter Extraction and Statistical Analysis of the New Carquinez Bridge Response to Ambient Excitations

Kategorien Konferenzbeiträge
Jahr 2014
Autoren Yilan Zhang, Moritz W. Häckell, Jerome Peter Lynch, Raimund Rolfes
Veröffentlicht in Buchtitel: Proceedings of the 32nd International Modal Analysis Conference (IMAC). Address: Orlando, Florida, USA.
Beschreibung

Weitere Informationen