Institut für Statik und Dynamik Forschung Publikationen
Automated <prt>Modal</prt> <prt>Parameter</prt> <prt>Extraction</prt> and <prt>Statistical</prt> <prt>Analysis</prt> of the <prt>New</prt> <prt>Carquinez</prt> <prt>Bridge</prt> <prt>Response</prt> to <prt>Ambient</prt> <prt>Excitations</prt>

Automated Modal Parameter Extraction and Statistical Analysis of the New Carquinez Bridge Response to Ambient Excitations

Kategorien Konferenzbeiträge
Jahr 2014
Autorinnen/Autoren Yilan Zhang, Moritz W. Häckell, Jerome Peter Lynch, Raimund Rolfes
Veröffentlicht in Buchtitel: Proceedings of the 32nd International Modal Analysis Conference (IMAC). Address: Orlando, Florida, USA.
Beschreibung

Weitere Informationen