ForschungPublikationen
Higher-<prt>Order</prt> <prt>Theories</prt> for <prt>Thermal</prt> <prt>Stresses</prt> in <prt>Layered</prt> <prt>Plates</prt>

Stress Analysis of Laminated Structures from Fibre-Reinforced Composite Material

Kategorien Konferenzbeiträge
Jahr 2004
Autoren K. Rohwer, R. Rolfes
Veröffentlicht in Editor: Iyengar, N.G.R. and Kumar, A.. Address: Kanpur. Reihe: . Seite(n): 21-42
Beschreibung