Logo Leibniz Universität Hannover
Logo: ISD/Leibniz Universität Hannover
Logo Leibniz Universität Hannover
Logo: ISD/Leibniz Universität Hannover
  • Zielgruppen
  • Suche
 

Software

  • STAB2D     Analysis of 2D framework
  • SEBBES     Analysis of girder grids
  • ROTASS     Analysis of axially symmetrical shells