ForschungPublikationen
Calculating 3D <prt>Stresses</prt> in <prt>Layered</prt> <prt>Composite</prt> <prt>Plates</prt> and <prt>Shells</prt>

Calculating 3D Stresses in Layered Composite Plates and Shells

Kategorien Artikel in Fachzeitschriften
Jahr 1998
Autoren K. Rohwer, R. Rolfes
Veröffentlicht in Journal: Mechanics of Composite Materials. Band: 34. Seite(n): 491-500
Beschreibung