ForschungPublikationen
3D <prt>Thermal</prt> <prt>Analysis</prt> of <prt>Hybrid</prt> <prt>Composite</prt> <prt>Structures</prt>

3D Thermal Analysis of Hybrid Composite Structures

Kategorien Artikel in Fachzeitschriften
Jahr 2002
Autoren R. Rolfes, J. Tessmer
Veröffentlicht in Journal: PAMM, Proc. Appl. Math. Mech. Band: 1. Seite(n): 215-216
Beschreibung