ForschungPublikationen
Fast <prt>Analysis</prt> <prt>Tools</prt> for <prt>Concurrent</prt>/<prt>Integrated</prt> <prt>Engineering</prt> of <prt>Composite</prt> <prt>Airframe</prt> <prt>Structures</prt>

Fast Analysis Tools for Concurrent/Integrated Engineering of Composite Airframe Structures

Kategorien Konferenzbeiträge
Jahr 2001
Autoren R. Rolfes, J. Noack, F. Ruiz-Valdepenas, M. Taeschner, R. Zimmermann
Veröffentlicht in Editor: Mistree, F. and Belegundu, A.D.. Address: Banff. Reihe: . Seite(n): 331-338
Beschreibung