ForschungPublikationen
Higher-<prt>Order</prt> <prt>Theories</prt> for <prt>Thermal</prt> <prt>Stresses</prt> in <prt>Layered</prt> <prt>Plates</prt>

The Molecular Dynamic Finite Element Method (MDFEM)

Kategorien Artikel in Fachzeitschriften
Jahr 2010
Autoren Lutz Nasdala, Andreas Kempe, Raimund Rolfes
Veröffentlicht in Journal: CMC: Computers, Materials & Continua. Band: 19. Seite(n): 57-104
Beschreibung

DOI 10.3970/cmc.2010.019.057