ForschungPublikationen
Higher-<prt>Order</prt> <prt>Theories</prt> for <prt>Thermal</prt> <prt>Stresses</prt> in <prt>Layered</prt> <prt>Plates</prt>

A review on the application of nonlocal elastic models in modeling of carbon nanotubes and graphenes.

Kategorien Artikel in Fachzeitschriften
Jahr 2012
Autoren Arash, B., & Wang, Q.
Veröffentlicht in Computational Materials Science, 51(1), pp303-313
Beschreibung