ForschungPublikationen
<prt>NUMERICAL</prt> <prt>MODELLING</prt> <prt>OF</prt> <prt>BUBBLE</prt> <prt>CURTAINS</prt>

Optimization and Anti-Optimization of Buckling Load for Composite Cylindrical Shells under Uncertainties

Kategorien Artikel in Fachzeitschriften
Jahr 2012
Autoren Isaac Elishakoff, Benedikt Kriegesmann, Raimund Rolfes, Christian Hühne, Alexander Kling
Veröffentlicht in Journal: AIAA Journal. Band: 50. Seite(n): 1513-1524
Beschreibung